PROFESJONALNE DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

Prawo karne i wykroczeń

 

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania w sprawach karnych. W szczególności obejmuje ona:

doradztwo prawne w sprawach dotyczących prawa karnego i wykroczeń,

pomoc prawną na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję oraz prokuraturę,

obronę oskarżonego w trakcie prowadzonego postępowania karnego we wszystkich instancjach,

obronę obwinionego w trakcie prowadzonego postępowania w sprawach o wykroczenie (np. wykroczenie drogowe),

pomoc prawna po uprawomocnieniu się wyroku (m.in. wnioski o przedterminowe warunkowe zwolnienie, wnioski o przerwę w wykonywaniu kary, wnioski o odroczenie wykonywania kary),

sporządzanie w imieniu klienta zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, jak również aktów oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych,

pomoc prawna w sprawach o uzyskanie odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie, skazanie oraz tymczasowe aresztowanie.